Uw gepersonaliseerde video van kim holland

GEPERSONALISEERDE VIDEO VAN KIM

De leukste manier om je vrienden, collega's, familie, kennissen, etc. te verrassen met een leuke video die speciaal voor hem/haar, of hun is opgenomen. Uiteraard met een sexy knipoog!

Algemene Voorwaarden

Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg dat je de inhoud ervan begrijpt. Door gebruik te maken van onze service ga je akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord wenst te gaan met deze algemene gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van onze service.

Gebruik je deze website, dan aanvaard je de gebruiksvoorwaarden van onze site, evenals de algemene voorwaarden van Clear List Media B.V. volledig. Eventuele (inkoop)voorwaarden van anderen wijzen we nadrukkelijk van de hand.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 13 oktober 2017

1. Definities

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle webshops en applicaties van Clear List Media B.V..

Cliënt

De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die Clear List Media B.V. een Opdracht geeft dan wel met Clear List Media B.V. een Overeenkomst heeft gesloten.

Wij, ons

Clear List Media B.V.,

Dienst

De terbeschikkingstelling van de webapplicatie door Clear List Media B.V., het geheel van informatie en product(en), het proces van vervaardiging, gereedmaken van bestelling(en) van één of meerdere producten, in virtuele of fysieke vorm, betaling en het digitaal aanbieden van de opdracht.

Bedrijfsgegevens

Clear List Media B.V.


KvK-nummer: *****
BTW-identificatienummer: ******

Herroepingsrecht

de mogelijkheid voor de Cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ontvanger

De uiteindelijke ontvanger van een film of download via de site

Overeenkomst

De overeenkomst waarbij Clear List Media B.V. en de gebruiker het verrichten van een dienst of andere rechtsbetrekking aangaan.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst, nadere overeenkomsten alsmede aanbiedingen en mededelingen van Clear List Media B.V. die verband houden met de Dienst.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.

2.3 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging van de Opdracht door Clear List Media B.V., dan wel, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, door het verrichten van de Dienst.

3.2 Clear List Media B.V. behoudt zich het recht voor om een Opdracht om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.

3.3 Clear List Media B.V. behoudt zicht het recht om producten en/of beelden met een aanstootgevend beeld, beledigende of racistische teksten en/of die anderszins in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of de goede zeden – zulks ter beoordeling van Clear List Media B.V. en/of haar toeleveranciers – te blokkeren.

4. De Dienst

4.1 Het is Cliënt niet toegestaan om de Dienst in strijd met de wet, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Clear List Media B.V. of derden.

4.2 Het is Cliënt niet toegestaan de Dienst te gebruiken in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4.3 Cliënt dient te beschikken over Internet toegang (met gebruik van Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Firefox 3 of hoger of Safari 4 of hoger, een e-mail adres, een pc en een vrije vaste of mobiele telefoonverbinding.

4.4 Cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de film of download. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van het opgegeven (e-mail)adres tot gevolg heeft dat de film/download niet kan worden besteld, blijft Cliënt de vergoeding voor het gebruik van de Dienst verschuldigd.

4.5 Klachten over de uitvoering van de Dienst dienen binnen 4 weken na afloop van de door Clear List Media B.V. aangegeven bezorgperiode te worden ingediend, tenzij dit van Cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van Cliënt komt te vervallen.

4.6 Bij bezoek van de website vanuit een ander land dan Nederland, dan is Cliënt verantwoordelijk voor de naleving van daar geldende wet- en regelgeving.

4.7 Clear List Media B.V. biedt alle producten, diensten en informatie aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.

4.8 Cliënt mag de dienst niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, de overeenkomst, of de algemene voorwaarden.

4.9 Cliënt mag op geen enkele wijze onrechtmatig handelen jegens Clear List Media B.V..

4.10 Het is niet toegestaan om de website op een manier te gebruiken die het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

4.11 Clear List Media B.V. staat ervoor in dat de geleverde producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

4.12 Clear List Media B.V. heeft het recht (maar niet de verplichting) om content van klanten en gemaakte kaarten te controleren en naar eigen inzicht te weigeren of verwijderen.

5. Bezorging

5.1 Als plaats van levering geldt het (e-mail)adres dat de Cliënt aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

5.2 Het versturen van een download/film is een dienst waarbij Clear List Media B.V. alles in het werk stelt om de download/film naar het opgegeven e-mailadres te verzenden. Clear List Media B.V. garandeert niet dat de e-mail aankomt en is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade bij het niet aankomen van de betreffende e-mail.

6. Beveiliging en Internet

Clear List Media B.V. zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Dienst te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door Cliënt ingevoerde gegevens en zijn eigen, op de Website geplaatste adresbestanden, maar Clear List Media B.V. kan ter zake geen garantie geven.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Clear List Media B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Clear List Media B.V. in de uitvoering van de Dienst.

7.2 Clear List Media B.V. kan zich niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid voor zover de schade is ontstaan uit haar eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

7.3 Cliënt vrijwaart Clear List Media B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van de inhoud van de film of download, behoudens voor zover deze aanspraken zijn gebaseerd op onderdelen van de film of download die door Clear List Media B.V. via de website aan Cliënt ter beschikking zijn gesteld.

7.4 Clear List Media B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade bij het niet juist overkomen van persoonlijke tekst en/of gekozen film/download.

7.5 Indien de Cliënt gebruik maakt van zijn eigen adresbestanden staat hij ervoor in dat hij de daarin opgenomen gegevens rechtmatig heeft verkregen en dat er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze gegevens. Cliënt vrijwaart Clear List Media B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake.

8. Overmacht

Clear List Media B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien Clear List Media B.V. niet in staat is haar verplichtingen jegens Cliënt na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp Clear List Media B.V. gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers van telecommunicatiediensten.

9. Prijzen en betaling

9.1 Cliënt is aan Clear List Media B.V. de op de Website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt aan Cliënt wordt getoond voorafgaand aan het elektronisch accorderen van de Opdracht door Cliënt.

9.2 De op de Website vermelde vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief verschuldigde omzetbelasting, op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968. Buitenlandse heffingen en/of belastingen zijn niet inbegrepen inclusief BTW. Over de portokosten berekenen we geen BTW, aangezien wij de postzegels op jouw naam en voor rekening van jou leveren.

9.3 Cliënt draagt zelf de kosten van transmissie en internettoegang.

9.4 Clear List Media B.V. behoudt het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat je eerder producten hebt verstuurd zonder dat de betaling goed is afgerond en/of we andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.

9.5 Bestellingen worden pas door Clear List Media B.V. in productie genomen op het moment dat de betaling voldaan is.

9.6 De prijzen zijn per product gespecificeerd in het productoverzicht op onze website. Clear List Media B.V. behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Typefouten voorbehouden.

9.7 De Cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

10. Herroepingsrecht

Voor aflevering van dienst en/of producten:

10.1 Cliënt heeft het recht om deze Overeenkomst binnen 14 Werkdagen na totstandkoming ervan conform artikel 3.1 te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische mededeling aan Clear List Media B.V., mits deze mededeling Clear List Media B.V. tenminste 2 werkdagen voor de door de Cliënt ingevulde ‘verzenddatum’ heeft bereikt.

10.2 Is de verschuldigde vergoeding inmiddels voldaan, maar op tijd geannuleerd, dan kan er gekozen worden voor terugbetaling van het orderbedrag binnen 30 dagen of voor een code ter waarde van het orderbedrag. Deze code blijft 1 maand geldig na de annuleringsdatum.

Bij levering van producten:

10.3 Bij de aankoop van producten heeft de Cliënt de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Cliënt of een vooraf door de Cliënt aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

10.4 Tijdens de bedenktijd zal de Cliënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.5 Indien de Cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.6 Indien de Cliënt de verschuldigde vergoeding reeds betaald heeft, zal Clear List Media B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

10.7 Clear List Media B.V. kan het herroepingsrecht van de Cliënt uitsluiten voor zover voorzien in lid 10.8

10.8 Uitsluiting van herroepingsrecht is mogelijk voor de producten die:

  • - die door Clear List Media B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • - die duidelijk persoonlijk van aard zijn; De zichttermijn zoals bedoeld in art.7:46d BW is niet van toepassing.

Let op! Eenmaal aangeschafte downloads/films kunnen dus door hun aard niet geannuleerd of geretourneerd worden.

11. Inschakeling van derden

Clear List Media B.V. is gerechtigd om voor het verrichten van (delen van) de Dienst derden in te schakelen.

12. Gebruik van adresgegevens en privacy

Clear List Media B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Cliënten en heeft een privacystatement gemaakt dat van toepassing is op de Dienst. Door het verstrekken van de Opdracht gaat Cliënt akkoord met dit privacystatement.

13. Klantenservice

Voor vragen en klachten met betrekking tot de Dienst kan Cliënt zich wenden tot de Klantenservice. De Klantenservice is bereikbaar via het e-mail adres: ***

14. Klachtenregeling

14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de Cliënt de gebreken heeft geconstateerd.

14.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15. Intellectuele Eigendomsrechten

15.1 De inhoud van deze site (waaronder begrepen de beelden in de Clear List Media B.V. collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) is in eigendom van Clear List Media B.V. of aan Clear List Media B.V. gelieerde derden en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen (waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Clear List Media B.V. en/of haar licentiegevers.

15.2 Niets van hetgeen in dit artikel is vervat zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de ondernemer en/of haar licentiegevers.

15.3 Zonder de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van de ondernemer is het niet toegestaan links naar de website van de ondernemer of aan de aan de ondernemer gelieerde bedrijven en/of websites aan te bieden.

16. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de Website vermelde vergoeding kunnen door Clear List Media B.V. te allen tijde worden gewijzigd.

17. Slotbepalingen

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen tussen Clear List Media B.V. en de Cliënt die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem.